Final Fantasy World

Equipe

Producteurs Shinji Hashimoto
Yoshinori Kitase

Illustrations Yoshitaka Amano

Design des machines Takayuki Takeya

Design des vêtements Hiromu Takahara

Scénario Kazushige Nojima

Musique Yôko Shimomura

Chanson thème "Somnus"
Musique Yôko Shimomura
Orchestration Kaoru Wada
Chant Andrea Hopkins
Paroles Tetsuya Nomura
Piano Shinko Ogata
Cordes Masatsugu Shinozaki Group

Programmeurs principaux Hiroshi Harata
Kentaro Yasui

Directeurs de la planification
Principaux Yuichi Kanemori
Takayoshi Nakazato
Monde Takeshi Endo
Evénements Jun Akiyama

Directeurs graphiques
Personnages Tomohiro Kayano
Animation Tatsuya Kando
Carte Masahide Tanaka
Effets visuels Syuichi Sato
Menu Takeshi Arakawa

Directeurs artistiques
Personnages Tomohiro Hasegawa
Carte Takayuki Ohdachi

Réalisateur des cinématiques Takeshi Nozue

Design des personnages
Game design
Histoire originale
Réalisateur
Tetsuya Nomura

Communauté : FFWorld.org

Jeudi 30 juin 2016